Obľúbené 0 Porovnanie 0

Podmienky súťaže

 1. Akcia BEKO „Kúpte chladničku a vyhrajte zájazd do Barcelony“ (ďalej len akcia) je určená výhradne pre konečných spotrebiteľov a vzťahuje sa iba na nákup chladničky Beko NeoFrost™ zakúpenej v Českej alebo Slovenskej republike u maloobchodného predajcu uvedeného na stránkach https://www.bekosk.sk/kde-kupite v termíne od 15. 5. 2019 do 31. 8. 2019 vrátane. Registrácia daných nákupov je možná do 14. 9. 2019 vrátane. Losovanie výhercov prebehne do 14 dní od uzatvorenia súťaže. Prehľad cien je zverejnený na stránkach akcie https://www.bekosk.sk/sutaz.
  1. Zájazd do Barcelony (3 dni) a do Malgrat de Mar (4 dni) pre 4 osoby na 7 dní s polpenziou a návštevou futbalového zápasu FC Barcelona. Zájazd zahŕňa:
   1. Letenky pravidelnou linkou leteckej spoločnosti Vueling Praha-Barcelona;

    2. Privítanie na letisku a transfer do hotela SUIZO;

    3. 3x noc v hoteli SUIZO s polpenziou v Barcelone (dve dvojlôžkové izby);

    4. 3-denný Barcelona Pass;

    5. 2x obed (1x v Hard Rock Café);

    6. Lístky na futbalové stretnutie FC Barcelona;

    7. Transfer z hotela SUIZO v Barcelone do hotela LUNA CLUB HOTEL & SPA;

    8. 3x noc v hoteli LUNA CLUB HOTEL & SPA s plnou penziou (dve dvojlôžkové izby);

    9. Transfer z hotela LUNA CLUB HOTEL & SPA na letisko;

    10. Cestovné poistenie liečebných nákladov pre 4 osoby a 7 dní;

    11. Vreckové vo výške 50 EUR/osoba/deň v Barcelone a 30 EUR/osoba/deň v Malgrat de Mar.

  2. Skvelú sušičku Beko DH 8544 CSFRX;
  3. Automatický kávovar Beko CEG 5311 X;
  4. 5x vákuový mixér Beko TBV 8104 X;
  5. 10x tyčový mixér Beko HBS 7750 X.
 2. Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizačná zložka, Bucharova 1423/6, Praha 5. Organizátorom akcie je spoločnosť CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8.
 3. Podmienkou účasti je zakúpenie chladničky Beko NeoFrost™ (ďalej len produkt akcie) u vybraných predajcov v Českej a Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, u distribútorov a iných predajcov než uvedených na https://www.bekosk.sk/kde-kupite. Produkt akcie musí byť nový a originálny produkt. Podmienky tejto akcie nespĺňajú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty alebo produkty, ktoré sú falšované alebo akokoľvek porušujú práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny BEKO. Produkty akcie vrátené (bez omeškania) predajcovi nebudú platné pre danú akciu a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, porušia pravidlá akcie. Pokiaľ sa spoločnosť BEKO dozvie o takom zneužití, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky.
 4. Podmienkou účasti je doloženie nákupu produktu originálom dokladu o predaji. Dátum nákupu musí byť v období od 15. 5. 2019 do 31.8. 2019 vrátane. Produkty zakúpené mimo toto obdobie nebudú do akcie zaradené. Súčasne musí byť splnená podmienka, že registrácia na stránkach súťaže musí prebehnúť do 14 dní od zakúpenia produktu. Dátum zakúpenia produktu je dátum, ktorý je uvedený na daňovom doklade.
 5. Zaradenie do zlosovania o ceny je možné vykonať najneskôr do 14. 9. 2019 a je možné vykonať ho jedine pomocou webovej stránky https://www.bekosk.sk/sutaz alebo https://www.bekosk.sk/sutaz vyplnením formulára a nahraním kópie platnej účtenky. Účastníci potom obdržia e-mail s potvrdením, že ich požiadavka bola prijatá. Pokiaľ ho účastník neobdrží do 24 hodín od odoslania žiadosti alebo nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na našu telefonickú podporu pre žiadosti na čísle 0800 171 250. Organizátor a Prevádzkovateľ akcie nenesú zodpovednosť za oneskorené alebo neobdržané žiadosti. Pri registrácii Účastník musí vyplniť celkom, pravdivo a úplne registračný formulár na webovej stránke https://www.bekosk.sk/sutaz, predovšetkým dátum zakúpenia, produktové číslo, výrobné číslo, číslo predajného dokladu, doklad o nákupe, názov predajcu, mesto predajcu, meno, priezvisko, mesto, PSČ, telefón, e-mail a kontaktnú adresu, na ktorú bude chcieť prípadnú výhru zaslať. Doklad o nákupe musí byť skenom alebo fotografiou daňového dokladu alebo faktúry za nákup tovaru, na ktorom musia byť zreteľné tieto údaje: Názov predajcu, IČO, DIČ, adresa alebo názov predajne, názov tovaru, cena, dátum predaja. Pokiaľ nebudú niektoré údaje čitateľné, bude žiadosť zamietnutá. Účastník bude následne vyzvaný e-mailom k doplneniu chybajúcich alebo nečitateľných údajov. Pokiaľ Účastník nedoplní požadované údaje do konca trvania registrácie na akciu, bude jeho žiadosť zamietnutá kvôli neúplnosti registrácie a nesplneniu pravidiel akcie, a Účastník tým stráca nárok byť zaradený do zlosovania o ceny. Na neskoršie dodanie údajov nebude braný zreteľ. Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým providerom ako spam, čo Prevádzkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
 6. Do zlosovania budú zaradené všetky registrácie, ktoré spĺňajú pravidlá akcie. Zlosovanie bude prebiehať formou notárskeho zápisu, a to do 14 dní od ukončenia akcie, najneskôr však do 30. 9. 2019. Celkom bude vylosovaných 25 účastníkov akcie, kde prvých 18 získa cenu podľa poradia, ktoré je uvedené na stránkach akcie. Ďalších 7 vylosovaných účastníkov sú náhradníci, ktorí získajú cenu iba v prípade, že výherca sa vzdá svojej výhry. Výsledky losovania a vyhlásenie výhercov bude zverejnené na stránkach akcie https://www.bekosk.sk/sutaz najneskôr do 14. 10. 2019. Všetci výherci budú kontaktovaní emailom alebo telefonicky. Výherca má možnosť vzdania sa ceny. V tomto prípade cenu získa vylosovaný náhradník.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť nárok na zaradenie do zlosovania o ceny predovšetkým z týchto dôvodov:
  1. zakúpený produkt nie je chladnička Beko NeoFrost™,
  2. nákup produktu neprebehol v danom termíne,
  3. registrácia nebola vykonaná do 14 dní od nákupu,
  4. nárok bol prijatý po 14. 9. 2019,
  5. nie je možné z nahraného dokladu prečítať alebo overiť model produktu, predejcu či dátum zakúpenia,
  6. nárok na zaradenie do zlosovania nie je v súlade s pravidlami,
  7. formulár nebol vyplnený úplne alebo pravdivo,
  8. sériové číslo produktu nie je platné,
  9. účastník akcie nemôže doložiť nákup produktu originálom alebo kópiou dokladu o nákupe
  10. nákup produktu nebol realizovaný u vybraného predajcu.
 8. Účastník týmto berie na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo („Osobné údaje“) spoločnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizačná zložka, Bucharova 1423/6, Praha 5, 158 00 IČO: 27371948, DIČ: CZ61501484, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 52190, registrovanej na ÚOOÚ pod registračným číslom 00026931(„Správca“) za účelom vykonávania a vyhodnotenia akcie. Osobné údaje budú uchované po dobu minimálne 2 rokov. Neposkytnutie osobných údajov pre vyššie uvedené účely bude mať za následok nemožnosť účasti Účastníka v Akcii.
 9. Správca spracováva poskytnuté Osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niekterých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje budú spracovávané Správcom prostredníctvom Prevádzkovateľa akcie, spoločnosťou CreativeDreams s.r.o., so sídlom Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 110184, registrovanej na ÚOOÚ pod registračným číslom 00026532. Spracovanie Osobných údajov prebieha automatizovane prostredníctvom elektronického systému a taktiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v kryptovaných elektronických súboroch podľa smernice GDPR, v ktorých budú spracované pre vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 Zákona o ochrane osobných údajov, tj. predovšetkým má právo prístupu k Osobným údajom, právo na opravu Osobných údajov a ich likvidáciu a taktiež právo byť Zabudnutý. Účastník prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú správne a pravdivé. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 10. Účastník súčasne môže udeliť súhlas so spracovaním vyššie uvedených Osobných údajov na marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Správcu, vrátane zasielania informácií o usporiadavaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, tak ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, a to na dobu 3 rokov od skončenia Akcie alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať.
 11. Organizátor a prevádzkovateľ akcie si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa bude snažiť minimalizovať dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatričnému nedorozumeniu. Ďalej si vyhradzujú právo preverovať akékoľvek nároky na zaistenie dodržiavania týchto podmienok a vyžiadať si ďalšie informácie a podporné dokumenty. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť nároky alebo účastníkov, pokiaľ má podozrenie, že je akcia akokoľvek zneužívaná. Rozhodnutia vo veci tejto akcie sú konečné a nebude o nich vedena žiadna korešpondencia.

V Prahe, 29. 4. 2019.

Prípadné otázky alebo nezrovnalosti smerujte na prevádzkovateľa akcie:

BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizačná zložka, Bucharova 1423/6, Praha 5, email: zakaznickecentrum@bekosa.cz