Obľúbené 0 Porovnanie 0

Zásady ochrany osobných údajov

5-ročná záruka

Osobné údaje budú uložené v databáze a spracovávané správcom osobných údajov, spoločnosťou Beko Slovakia s.r.o., Suché mýto 1, Bratislava, 811 03, Slovenská republika (ďalej iba "BEKO"), a to za účelom plnenia zmluvy o päťročnej záruke vrátane nárokov plynúcich z takej záruky a ďalej za účelom zasielania obchodných oznámení týkajúcích sa výrobkov a služieb spoločnosti BEKO. Oznámenia budú zasielané primárne na email, prípadne aj na telefón, pokiaľ bude číslo poskytnuté. Zákazník má možnosť podať námietku proti zasielaniu obchodných oznámení tým, že klikne na odhlasovací odkaz v obchodnom oznámení alebo kontaktuje spoločnosť BEKO na zakaznickecentrumsk@bekosa.cz. Popri vyššie vyplnených osobných údajoch môžu byť spracovávané ďalšie informácie súvisejúce s poskytovaním predĺženej záruky (napr. deň uplatnenia záruky, druh poruchy a pod.) a zasielaním obchodných oznámení (napr. obsah a dáta zaslania oznámenia). Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie EÚ č. 2016/679, tzv. GDPR) a ďalšími predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Osobné údaje budú pre účely plnenia zmluvy o päťročnej záruke a nárokov plynúcich z predĺženej záruky spracovávané po dobu trvania predĺženej záruky a nárokov s ňou spojených, pre účely zasielania obchodných oznámení potom do podania námietok.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre ujednanie predĺženej záruky, v prípade neuvedenia týchto údajov nebude možné zmluvu uzavrieť, respektíve realizovať opravu v rámci záruky. Zákazník má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť a právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov), a to za podmienok stanovených GDPR. Ďalej má aj právo podať námietku proti spracovaniu (ohľadne zasielania obchodných oznámení).

Výkonom niektorých činností, ktoré súvisia s vyššie uvedenými účelmi, môžu byť poverení externí dodávatelia (napr. poskytovatelia servisných či mailingových služieb, zmluvní dopravcovia a ďalší), ktorí sú rovnako viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov. Osobné údaje môžu byť odovzdávané spoločnostiam zo skupiny BEKO alebo sprístupnené tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou takéto sprístupnenie vyžadovať. V súlade s právnymi predpismi budú osobné údaje uchovávané v databáze spravovanej materskou spoločnosťou BEKO v Turecku (tj. mimo Európsku úniu, resp. Európsky hospodársky priestor).

 

Podmienky predĺženej záruky

 1. Cieľom ponuky je dať zákazníkovi možnost získať päťročnú záruku na zakúpený výrobok. Ponuka zahŕňa iba tých zákazníkov, ktorí splnia dodatočné podmienky uvedené nižšie a získajú takto Certifikát päťročnej záruky.

 2. Ponuka prebieha vo vybraných obchodoch, ktoré predávajú výrobky značky BEKO, a ktoré ich ponúkajú na území Slovenskej republiky.

 3. Podmienkou pre účasť v ponuke za účelom získania päťročnej záruky je úplné vyplnenie požadovaných údajov prostredníctvom registračného formulára na adrese http://bit.ly/formular_zaruka a kópia účtu alebo faktúry vzťahujúcich sa k výrobku zakúpenému v rámci ponuky.

 4. Organizátor ponuky zašle nejneskôr do troch (3) mesiacov od dátumu prijatia dokumentov uvedených v článku 3.b) spoločnosťou BEKO Spolka Akcyjna org.sl. Certifikát päťročnej záruky. Tento certifikát umožňuje zákazníkovi bezplatný servis po dobu piatich (5) rokov od dátumu zakúpenia daného výrobku.

 5. Konečný termín pre zaslanie dokumentov uvedených v článku 3.b) je 14 dní od zakúpenia výrobku (rozhoduje dátum na doklade zakúpenia).

 6. Zákazník má nárok na využitie päťročnej záruky jedine pod podmienkou, že autorizovanému servisnému stredisku predloží nasledujúce doklady:

 • Doklad o zakúpení reklamovaného výrobku (účtenka, faktúra) alebo ich oskenovaných kópií

 • Certifikát päťročnej záruky

Podrobné záručné podmienky vzťahujúce sa na výrobky sú uvedené na internetových stránkach.

 

Úvod

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka osobných údajov spotrebiteľov, ktoré zhromažďuje alebo využíva spoločnosť ARÇELİK A.Ş. alebo jej pridružené či dcérske spoločnosti (BEKO SPÓLKA AKCYJNA,organizační složka, ďalej iba Beko). Spoločnosť Beko oceňuje záujem o našu spoločnosť, výrobky a služby, o ktoré ste prejavili záujem návštevou našich webových stránok bekosk.sk alebo príbuzných komunikačných kanálov, ako sú napríklad naše stránky na sociálnych sieťach alebo kanály a blogy (súhrnne označované ako „stránky spoločnosti Beko“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť Beko zhromaždí, keď s ňou vstupujete do interakcie, napríklad pri návšteve webových stránok, použití výrobkov či služieb, ktoré spoločnosť Beko ponúka, keď si zakúpite výrobky či služby Beko, prihlásite sa k odberu informačných bulletinov, kontaktujete zákaznícku podporu, a keď jednáte so spoločnosťou Beko ako zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner a pod.

Aby spoločnosť Beko vytvorila globálny prístup k ochrane údajov a umožnila interné presuny údajov medzi pobočkami spoločnosti Beko po celom svete, prijala záväzné podnikové pravidlá nazvané Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Beko.

Prečo vás žiadame o zdieľanie vašich osobných údajov

O zdieľanie vašich osobných údajov vás žiadame okrem iného z nasledujúcich dôvodov:

 • nákup služieb Beko online;

 • aktivácia či registrácia určitých výrobkov a služieb alebo vylepšenieich funkcie;

 • získanie informácií o výrobkoch a službách spoločnosti Beko;
 • účasť v online komunitách Beko, vrátane našich blogov a kanálov/stránok na sociálnych sieťach;
 • ukladanie vašich preferencií pre budúce interakcie a komunikáciu so spoločnosťou Beko;
 • pomoc pri vývoji výrobkov a služieb a vytváraní marketingových kampaní (doručenie marketingových oznámení), optimalizácii zákazníckych služieb a neustále vylepšovanie našich webových stránok;
 • pomoc pri zlepšovaní výrobkov a služieb spoločnosti Beko a možnosť informovať vás o nových výrobkoch a službách alebo vám umožniť zúčastňovať sa na ich testovaní;
 • riešenie spotrebiteľských problémov alebo problémov s výrobkami a službami;
 • doručovanie personalizovaných správ, mimoriadnych ponúk a reklám, ktoré zodpovedajú vašim osobným záujmom, na základe informácií, ktoré ste s nami zdieľali a informácií, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom súborov cookie alebo podobných postupov s ohľadom na vaše využitie webových stránok/sociálnych sietí/blogov spoločnosti Beko.

Pokiaľ jednáte so spoločnosťou Beko ako obchodný zákazník, dodávateľ či obchodný partner, požiadame vás o poskytnutie osobných údajov okrem iného pre nasledujúce účely:

 • spravovanie vzťahov so zákazníkmi;

 • uľahčenie prístupu k informáciam;

 • zlepšenie komunikácie;

 • analýza a pochopenie zákazníckych interakcií;

 • implementácia bezpečnostných programov;

 • pomoc spoločnosti Beko zúčastňovať sa certifikačných programov;

 • odpovedanie na vaše otázky alebo vyriešenie vašich požiadaviek týkajúcich sa produktov či služieb a taktiež informovanie o ich stave;

 • poskytnutie dotazníka spokojnosti po tom, čo je otázka zodpovedaná alebo požiadavka vyriešená

Vaše osobné údaje všeobecne spracovávame iba pre účely, o ktorých sme vás informovali. Pokiaľ ich použijeme na iné (úzko súvisejúce) účely, budú v prípade, že to vyžaduje zákon, zavedené ďalšie opatrenia na ochranu údajov.

Typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať

Pokiaľ vstupujete do interakcie so spoločnosťou Beko, napríklad registráciou účtu Moje Beko, zakúpením výrobku alebo pri interakcii so spoločnosťou Beko prostredníctvom stránok spoločnosti Beko (napr.označením ako „To sa mi páči“ na Facebooku), môžeme vás požiadať o určité údaje alebo ich získať. Sú to napríklad:

 • vaše meno,

 • vaša e-mailová adresa,

 • vaše telefónne číslo,

 • váš profil na sociálnej sieti,

 • vaše pohlavie,

 • váš vek,

 • informácie o výrobkoch a službách, ktoré ste si zakúpili,

 • vaše využitie stránok spoločnosti Beko a vaše aktivity na nich,

 • vaše záujmy a

 • ďalšie informácie vzťahujúce sa k vášmu chovaniu online.

V závislosti na možnostiach, ktoré ste zvolili ohľadne nastavenia na stránkach rôzných sociálnych sietí a nastavení na stránkach spoločnosti Beko, môžu byť taktiež so spoločnosťou Beko zdieľané určité osobné údaje o vašich aktivitách online a profiloch na sociálnych sieťach (napr. záujmy, rodinný stav, pohlavie, užívateľské meno, fotografie, komentáre, ktoré ste zverejnili a pod.).

Okrem toho môžeme taktiež prostredníctvom súborov cookie alebo podobných postupov zhromažďovať osobné údaje, ktoré okrem iného zahŕňajú:

 • vašu IP adresu;

 • vaše ID súborov cookie;

 • váš webový prehliadač;

 • vaše umiestnenie;

 • webové stránky, ktoré navštevujete na našom webe;

 • reklamy, ktoré ste sledovali alebo ste na ne klikli a pod.

Ak jednáte so spoločnosťou Beko ako obchodný zákazník, dodávateľ či obchodný partner, môžeme zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • vaše meno

 • vaša e-mailová adresa

 • vaše telefónne číslo;

 • váš obrázok;

 • vaša IP adresa;

 • vaša firemná adresa;

 • názov a adresa firmy, pre ktorú pracujete;

 • osobné údaje, ktoré sa môžu objaviť v rámci obchodného styku (napr. vaše záujmy alebo váš vek)

 

Rôzne spôsoby, ktorými zhromažďujeme vaše osobné údaje

Svoje osobné údaje môžete so spoločnosťou Beko zdieľať rôznymi spôsobmi, okrem iného napríklad:

 • zaregistrovaním medzi členov služby Moje Beko;

 • zaregistrovaním nákupu alebo služby;

 • komunikáciou so spoločnosťou Beko. Tá sa môže vzťahovať k určitému výrobku či službe a jej súčasťou môžu byť vaše otázky určené pre nás alebo požiadavky, s ktorými sa na nás obraciate;

 • komunikáciou s niektorým z našich zástupcov strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Beko prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo písomného styku;

 • objednaním výrobku alebo služby;

 • účasťou na propagačnej akcii, v hre alebo súťaži;

 • účasťou na aktivite na sociálnej sieti súvisejúcej s propagačnou akciou spoločnosti Beko, napr. kliknutím na tlačítko „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“;

 • žiadosťou o príjem správ na mobilný telefón/zariadenie;

 • prihlásením k odberu informačného bulletinu spoločnosti Beko;

 • zaslaním vyplneného odpoveďového lístka priloženého k vášmu výrobku značky Beko;

  • dobrovoľnou účasťou na testovaní výrobkov či prieskumoch;

  • prihlásením zo sociálnej siete, použitím prihlasovacích údajov napr. z Facebooku alebo LinkedIn k vytvoreniu účtu alebo prihláseniu;

 • pri používaní výrobkov/služieb alebo aplikácií súvisejúcich so spoločnosťou Beko môžete byť dotázaný, či si prajete zdieľať údaje so spoločnosťou Beko, napr. zdieľať údaje o používaní alebo údaje o vašom umiestnení;
 • súbormi cookie umiestnenými vo vašom počítači či mobilnom zariadení pri návšteve našich webových stránok;
 • sociálnym načúvaním: spoločnosť Beko môže na internete vyhľadávať relevantný a verejne dostupný obsah a využiť ho k vylepšeniu svojich výrobkov či služieb, riešení spotrebiteľských problémov a realizácii cieleného marketingu.

 

Keď jednáte so spoločnosťou Beko ako obchodný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner:

 • zaregistrovaním nákupu;

 • dohodou o službách so spoločnosťou Beko;

 • komunikáciou so spoločnosťou Beko;

 • rozvíjaním spolupráce;

 • pri práci so zariadeniami či systémami od spoločnosti Beko;

 • účasťou na veľtrhoch, udalostiach či promoakciách;

 • dobrovoľnou účasťou na testovaní výrobkov či prieskumoch;

 • nahrávaním hovorov: spoločnosť Beko môže nahrávať hovory s vami za účelom školení, zlepšovania kvality a plnenia požiadavok.

Osobné údaje taktiež získame, keď kúpime inú spoločnosť, ktorej ste zákazníkom. Pokiaľ si neprajete, aby spoločnosť Beko používala osobné údaje, ktoré ste jej neposkytli priamo vy, môžete nám to kedykoľvek oznámiť.

 

Zdieľanie vašich osobných údajov s ostatnými

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, obchodnými partnermi a inými tretími stranami, v rozsahu danom platnými zákonmi.

Napríklad: spoločnosť Beko vám môže predať výrobok alebo vám ponúknuť službu v spoločnej marketingovej akcii s inou spoločnosťou (obchodným partnerom). Zmluvy s týmito obchodnými partnermi obmedzia účely, pre ktoré je možné vaše osobné údaje použiť a zverejniť,a budú pre vaše osobné údaje vyžadovať adekvátnu ochranu. Pred spracovaním vašich údajov pre účely spoločných marketingových akcií vám oznámime, že taký vzťah existuje a kto sú tieto spoločnosti.

Spoločnosť Beko taktiež môže vaše údaje odovzdať iným spoločnostiam,ako sú napríklad poskytovatelia informačných a komunikačných služieb,testovacie spoločnosti, partneri podpory správy dát a ďalšie strany, ktorých služby sú pre spoločnosť Beko nevyhnutné.

Keď jednáte so spoločnosťou Beko ako obchodný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner, môžeme zverejniť osobné údaje dostupné v správach a iných materiáloch, ktoré ste poskytli vy alebo vaša spoločnosť v rámci spolupráce s iným obchodným partnerom či dodávateľom.

Pokiaľ po nás zákon vyžaduje získanie vášho súhlasu alebo máme z určitých dôvodov pocit, že by váš súhlas za daných okolností bol vhodný, požiadame vás o súhlas pred zdieľaním vašich osobných údajov.

Spoločnosť Beko zverejní osobné údaje iba v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov alebo v prípade, kedy to vyžaduje zákon.

Spoločnosť Beko niekedy predáva podnik alebo časť podniku inej spoločnosti. Taký prevod vlastníctva by mohol zahŕňať prevod vašich osobných údajov súvisejúcich s týmto podnikom priamo tej spoločnosti, ktorá podnik zakúpi.

 

Vaše práva

Akonáhle nám poskytnete svoje osobné údaje, budete mať k týmto informáciám náležitý prístup, aby ste ich mohli aktualizovať, upravovať, alebo pokiaľ je to zákonom povolené, odstrániť. Pre tieto účely môžete telefonicky kontaktovať Zákaznícke centrum na bezplatnej zákazníckej linke alebo e-mailom na zakaznickecentrum@bekosa.cz, kde môžete svoje práva uplatniť. Rovnako tam môžete klásť ďalšie otázky ohľadne svojho súkromia alebo podávať sťažnosti.

Nastavením súkromia môžete vymazať alebo zmeniť pomocou svojho účtu služby Moje Beko, keď sa do neho prihlásite a prejdete na stránku „Môj profil“.

Ďalej vám bude poskytnutá možnosť odhlásiť sa z odberu našich obchodných správ.
Odporúčame vám udržiavať osobné nastavenia a osobné údaje v úplnom a aktuálnom stave.

 

Vaše možnosti

Chceme vás lepšie poznať, aby sme vám mohli poskytovať kvalitnejšie služby, ale taktiež rešpektujeme vašu voľbu ohľadne spôsobu, akým používame vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené z vašej krajiny do ostatných pobočiek spoločnosti Beko na rôznych miestach po celom svete, ktoré s vami môžu komunikovať o výrobkoch spoločnosti Beko, ich službách alebo mimoriadnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Pokiaľ to vyžadujú miestne zákony, požiadame vás najprv o súhlas s prenesením vašich osobných údajov mimo vašu geografickú oblasť.

Pokiaľ nechcete, aby sme vám zasielali personalizované ponuky či informácie, môžete nám to oznámiť zaškrtnutím príslušného políčka na registračnom formulári či odpoveďovom lístku, alebo zvolením možnosti „odhlásiť“ v e-mailoch, ktoré obdržíte. Kde to vyžadujú miestne zákony, požiadame vás o „prihlásenie“ alebo potvrdenie súhlasu na spracovanie osobných údajov. Napríklad tam, kde to vyžadujú miestne zákony, vám budeme zasielať informačný bulletin iba v prípade, že ste si ho predplatili. Podobne, kde to vyžadujú miestne zákony, požiadame vás o súhlas ešte pred tým, než začneme používať zložité postupy profilovania.

Keďže spoločnosť Beko predáva tisíce výrobkov a služieb v stovkách krajín, je možné, že ste nám už v minulosti poskytli svoje osobné údaje prostredníctvom príslušných lístkov, našich telefónnych stredísk alebo nejakým iným spôsobom. Vaše rozhodnutie nevytvárať teraz registráciu nijak neovplyvní osobné údaje, ktoré ste spoločnosti Beko už poskytli.

Samozrejme, vždy budete mať možnosť zrušiť odber akýchkoľvek cielených oznámení od spoločnosti Beko alebo zmeniť informácie vo svojom osobnom profile, ako uvádzame v časti „Vaše práva“.

 

Nesledovať signály

Spoločnosť Beko berie otázky súkromia a bezpečnosti veľmi vážne a snaží sa, aby pre nás boli užívatelia našich webových stránok vo všetkých ohľadoch na prvom mieste. Spoločnosť Beko využíva súbory cookie, abyvám mohla ponúknuť na stránkach spoločnosti Beko to najlepšie.

Upozorňujeme, že spoločnosť Beko v súčasnej dobe nevyužíva žiadne technické riešenie, ktoré by nám umožňovalo reagovať na signály „Nesledovať“ vo vašom prehliadači. Pokiaľ však chcete nastaviť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie, môžete nastavenia súborov cookie kedykoľvek zmeniť v nastaveniach prehliadača. Môžete povoliť všetky alebo niektoré súbory cookie. Pokiaľ naše súbory cookie v nastaveniach prehliadača zakážete, môžete zistiť, že niektoré časti našich webových stránok nefungujú. Môžete mať napríklad problémy s porovnaním spotrebičov alebo pridávaním produktov do zoznamu „Obľúbené“.

Z nasledujúceho zoznamu môžete získať bližšie informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie pre prehliadač, ktorý používate:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/ http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow- cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Sociálne siete

Pri návšteve rôzných fór na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn a pod. by ste mali byť oboznámení s nástrojmi, ktoré tieto stránky poskytujú, a ktoré umožňujú zvoliť si spôsob zdieľania osobných údajov na profile sociálnych médií.

Spoločnosť Beko je viazaná postupmi či zásadami ochrany súkromia týchto tretích strán a rovnako vlastnými Internými pravidlami pre sociálne siete a týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Preto vám odporúčame přečítať si platné oznámenia o ochrane osobných údajov, podmienky používania a súvisejúce informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostredí týchto sociálnych sietí.

Podľa možností, ktoré ste zvolili v rámci nastavení na stránkach rôznych sociálnych sietí (alebo v kombinácii s nastavením na stránkach spoločnosti Beko), môžu byť taktiež so spoločnosťou Beko zdieľané určité osobné údaje o vašich aktivitách online a profiloch na sociálnych sieťach, ako napr. záujmy, rodinný stav, pohlavie, užívateľské meno, fotografie,komentáre a obsah, ktoré ste zverejnili/zdieľali a pod.

 

Odkazy na iné webové stránky

Počas vášho online prehliadania webových stránok spoločnosti Beko môžete naraziť na odkazy na iné webové stránky, ktoré sú tam poskytnuté pre vaše pohodlie a informácie. Tieto webové stránky môžu byť prevádzkované nezávisle na společnosti Beko a môžu mať svoje vlastné oznámenia, prehlásenia alebo zásady ochrany osobných údajov. Dôrazne odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili a zistili, ako môžu byť vaše osobné údaje spracovávané v súvislosti s uvedenými webovými stránkami, pretože nie sme zodpovední za obsah stránok, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo nespadajú pod kontrolu spoločnosti Beko, ani za zásady ochrany osobných údajov na takých stránkach.

 

Cloud

Spoločnosť Beko môže vaše osobné údaje ukladať do cloudu. To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť spracovávané menom spoločnosti Beko poskytovateľom cloudových služieb a uložené v rôznych umiestneniach po celom svete. Spoločnosť Beko využíva organizačné a zmluvné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a k uplatneniu podobných, avšak o nič menej náročných požiadaviek voči našim poskytovateľom cloudových služieb, vrátane požiadaviek na spracovanie vašich osobných údajov výhradne pre účely uvedené vyššie.

 

Ako chránime vaše osobné údaje

Uznávame a so všetkou vážnosťou prijímame svoju zodpovednosť za ochranu osobných údajov, ktoré spoločnosti Beko zverujete, pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom. Spoločnosť Beko využíva najrôznejšie technológie zabezpečenia a organizačné postupy, ktoré napomáhajú ochrane vašich osobných údajov. Napríklad uplatňujeme kontroly prístupu, používame brány firewall, zabezpečené servery a šifrujeme niektoré typy dát, ako sú napríklad heslá, finančné informácie a ďalšie citlivé údaje.

 

Zvláštne informácie pre rodičov

Aj keď webové stránky spoločnosti Beko nie sú vo všeobecnosti zamerané na deti mladšie ako 16 rokov, spoločnoť Beko uplatňuje zásady dodržiavania zákonov, keď požaduje povolenie rodičov alebo opatrovníkov pred tým, než údaje o deťoch zhromažďuje, používa alebo zverejňuje.

Spoločnosť Beko dôrazne odporúča, aby rodičia hrali aktívnu úlohu pri dohľade na aktivity svojich detí online. Pokiaľ sa domnievate, že sme získali osobné údaje osoby, ktorá má menej ako 16 rokov, kontaktujte nás na súkromých stránkach spoločnosti.

 

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou Beko sa neustále rozvíjajú a podoba aj podstata služieb, ktoré spoločnosť Beko poskytuje, sa môže v priebehu času meniť bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo občas meniť či dopĺňať toto oznámenie o ochrane osobných údajov a všetky revízie materiálu budeme zverejňovať na našich webových stránkch.

Na stránkach s oznámením o ochrane osobných údajov zverejníme výrazné oznámenie, aby sme vás upozornili na všetky významné zmeny tohto upozornenia o ochrane osobných údajov, pričom v hornej časti upozornenia uvedieme, kedy došlo k poslednej aktualizácii. Odporúčame vám často kontrolovať podobu aktuálnej verzie.

Nové oznámenie o ochrane osobných údajov bude platné od zverejnenia. Pokiaľ s revidovaným oznámením nesúhlasíte, mali by ste pozmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania stránok spoločnosti Beko. Pokiaľ stránky aj po zavedení zmien naďalej navštevujete alebo využívate naše služby, vyjadrujete tak súhlas s revidovaným oznámením o ochrane osobných údajov.

 

Ako nás môžete kontaktovať

Kontaktujte nás na súkromých stránkach spoločnosti Beko www.bekosk.sk.